การสมัครเพื่อเข้าเรียน┃

สามารถสมัครทางออนไลน์หรือมาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภาษาหรือสมัครทางไปรษณีย์(เขียนลงกระดาษหรือสแกนแล้วส่งทางอีเมล)ก็ได้ ทางศูนย์ภาษาเมื่อได้รับจดหมายแล้ว จะตอบกลับภายใน 2-3วัน ให้ผู้สมัครรีบชำระค่าเรียน หากชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าได้สมัครเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทางศูนย์จึงจะส่งใบอนุญาติเข้าเรียนให้

1.การสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมล

เอกสารที่ต้องใช้
1.ใบสมัครเข้าเรียน: ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอก และแนบรูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป
2.สำเนาหนังสือเดินทาง: ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง
3.เอกสารแสดงสถานะทางการเงินฉบับจริง(แถวขวามือเลือกเพียงช่องเดียวก็พอ): (1)หนังสือแสดงสถานะทางการเงินว่ามีเงินในบัญชีอย่างน้อย 80,000 เหรียญไต้หวันหรือเทียบเท่า
(2)ใช้ใบแสดงสถานะทางการเงินของผู้ปกครอง ผู้ปกครองจะเขียนอธิบายว่าตนมีความสัมพันธ์กับผู้ เรียนในฐานะใดอีกทั้งสามารถรับประกันว่าจะช่วย สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างที่อยู่ไต้หวันให้กับผู้เรียนได้
(3) อธิบายเรื่องการได้รับทุนการศึกษา
(4) สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
4.สำเนาใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษา: (1)ชั้นมัธยมปลาย ใบสำเร็จ การศึกษาหรือใบตอบรับการเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ เวลาปัจจุบัน
(2)ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ใบแสดงผลคะแนนของชั้นระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปใบประกาศนียบัตร หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา

*ข้อควรระวัง
1.เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องการเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ถ้าหาก เป็นภาษาอื่นจะต้องผ่านการแปลโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือพร้อมประทับตรา รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
2.ผู้สมัครจากต่างประเทศ จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง ทางศูนย์ภาษาก่อน 6 สัปดาห์ (ยึดวันเวลาตามตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก)
3.ผู้สมัครภายในประเทศจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง มายังทางศูนย์ภาษาก่อน 2 สัปดาห์ (ยึดวันเวลาตามตราประทับไปรษณีย์ เป็นหลัก)
4.หากผ่านการตรวจสอบจากทางศูนย์ภาษาแล้วจะส่งหนังสือตอบรับ ทันทีกรุณารอการตอบรับด้วยความอดทนหากมีปัญหาใดใดกรุณา สอบถามพวกเราได้ทันที

2.การสมัคร ณ ที่ทำการ

ท่านหรือญาติพี่น้องชาวไต้หวันสามารถมายื่นใบสมัคร แบบสอบถาม ภูมิหลังการเรียนภาษาจีนสำเนาถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง ใบแสดงฐานะ ทางการเงินสำเนาใบจบการศึกษา ได้ที่เคาน์เตอร์ของศูนย์ภาษาได้ด้วย ตนเอง หรือญาติพี่น้องชาวไต้หวัน