การทดสอบเพื่อแยกชั้นเรียน┃


┃นักศึกษาใหม่การทดสอบเพื่อวัดระดับทางออนไลน์┃


ระบบการทดสอบทางออนไลน์ยังไม่พร้อม สามารถมาทดสอบได้ที่ศูนย์โดยตรง และกรุณานัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า

e-mail : clc35087@gmail.com
T : 035-715131#35087