แนะนำหลักสูตร┃

ทางศูนย์ภาษาแบ่งเทอมการสอนออกเป็น 4 ฤดูกาลคือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแล้วเริ่มเรียนในวันจันทร์ขอ งอาทิตย์แรกของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในแต่ละฤดูการสอนจะเรียนวันละ 3 ชั่วโมง สัปดาห์ละ15 ชั่วโมงเวลาในการสมัครเข้าเรียนและสิ้นสุดกรุณา ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ คลาสของเราแบ่งป็นภาษาจีนระดับเบื้องต้น ภาษาจีนระดับกลาง ภาษาจีนระดับสูง รวมสามระดับด้วยกัน ภาษาจีนระดับ เบื้องต้นกับภาษาจีนระดับกลางแบ่งย่อยเป็น 3 ระดับ ส่วนภาษาจีนระดับสูง แบ่งย่อยเป็น 2 ระดับ ผู้เรียนเมื่อสมัครเข้ามาแล้วจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อ วัดระดับความสามารถทางภาษาจนก่อน เพื่อแยกห้องตามความสามารถของ แต่ละคน

เลือกระดับชั้นเรียน:

เลือกระดับชั้นเรียน:

1.ชั้นเรียน:
ระดับความสามารถ เป็นชั้นที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเริ่มสอนตั้งแต่การออกเสียง และการสะกดคำอ่านระบบพินอิน

2.เนื้อหาของวิชาเรียน:
เนื้อหาของวิชาเรียนการออกเสียงอักษรจีนแบบพื้นฐานคำหรือประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์:
สามารถใช้ภาษาจีนแบบง่ายๆเพื่อการสื่อสารพูดคุย สอบถามเพื่อตอบโต้คำถามประเภทมีตัวเลือกได้ เพื่อตอบสนองความต้องการการสนทนาในชีวิตประจำวัน


ตำรา:
A Course in Contemporary Chinese Book 1 L1-10 + pronunciation

1.ภาษาจีนระดับเบื้องต้น2:
ระดับความสามารถเคยเรียนระดับภาษาจีนเบื้องต้น1 มาแล้วหรือมีจำนวนชั่วโมงที่เคยเรียน150-180ชั่วโมง และรู้จักคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 500 คำ

2.เนื้อหาของวิชาเรียน:
เนื้อหาของวิชาเรียนหาหมอสนทนาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ ถามทางวิธีการเดินทางการจัดสรรชีวิตประจำวัน และพิธีแต่งงาน เป็นต้น

3.จุดประสงค์:
สามารถใช้ภาษาจีนในการแสดงออกต่อรองและเสนอแนะอีกทั้งสามารถพรรณนาเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือประสบการณ์ในชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้ภาษาจีนตั้งสมุติฐานได้และสามารถสนทนาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ณ์ต่างๆ ว่าดีหรือไม่ดี พร้อมทั้งเสนอแนะในด้านวัฒนธรรมนั้นนักศึกษาสามารถเข้าใจประเพณีการแต่งงานของคนไต้หวัน ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เป็นต้น


ตำรา:
A Course in Contemporary Chinese Book 1 L11-15 & Book 2 L1-L5

1.ชั้นเรียน:
ระดับความสามารถ เคยผ่านภาษาจีนระดับเบื้องต้นหลักสูตรเร่งรัด 2 มาแล้วหรือไม่ก็ชั่วโมงการเรียน 300-360 ชั่วโมงขึ้นไป รู้จักคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 900 ตัว

2.เนื้อหาของวิชาเรียน :
เรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เคยประสบมา การวางแผนการท่องเที่ยว สภาพภูมิศาสตร์และสถานที่ตั้ง ความเคยชินในการกินและดื่มความคาดหวังและการวางแผนในอนาคตคำอวยพรที่เป็นศิริมงคล แนะนำกิจกรรมในเทศกาลสำคัญและอาหารที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

3.จุดประสงค์:
ในชั้นนี้นอกจากจะให้ผู้เรียนสามารถพรรณนาประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองความเข้าใจของตนเองที่มีต่อวัฒนธรรมอื่น การบรรยายถึงประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมหรือบุคคลรวมถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ภาษาจีนในการแสดงถึงการตอบรับหรือปฏิเสธการนัดหมาย ข้อดีหรือข้อเสียในการพูดคุย หรือสนทนาในสถานการณ์หรือเรื่องเราวนั้นๆ สามารถพูดต่อว่าหรือฟังคำต่อว่าจากผู้อื่นได้ตลอดจนสามารถแนะนำได้ด้วย อีกทั้งสามารถคาดเดาเหตุการณ์ของเรื่องราวนั้นๆ ได้


ตำรา:
A Course in Contemporary Chinese Book2 L6-15 & Book 3 L1-L8

1.ระดับความสามารถ:
เคยเรียนหนังสือ ภาษาจีนระดับเบื้องต้น3 หรือไม่ก็มีชั่วโมงการเรียนถึง 450-540 ชั่วโมง มาแล้วหรือมากกว่า รู้จักคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 1500 ตัว

2.เนื้อหาของวิชาเรียน:
เนื้อหาของวิชาเรียนหาหมอสนทนาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ ถามทางวิธีการเดินทางการจัดสรรชีวิตประจำวัน และพิธีแต่งงาน เป็นต้น

3.จุดประสงค์:
สามารถใช้ภาษาจีนในการแสดงออกต่อรองและเสนอแนะอีกทั้งสามารถพรรณนาเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือประสบการณ์ในชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้ภาษาจีนตั้งสมุติฐานได้และสามารถสนทนาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ณ์ต่างๆ ว่าดีหรือไม่ดี พร้อมทั้งเสนอแนะในด้านวัฒนธรรมนั้นนักศึกษาสามารถเข้าใจประเพณีการแต่งงานของคนไต้หวัน ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ตำรา:
《Kursus Mandarin Masa Kini》Jilid III L9-12

1.ระดับความสามารถ:
เคยเรียนหนังสือภาษาจีนระดับกลาง1 มาแล้วหรือมีชั่วโมงการรียน600-720 ชั่วโมงมาแล้วหรือมากกว่า จำนวนคำศัพท์สะสมที่รู้จักประมาณ 2000 คำ

2.เนื้อหาของวิชาเรียน:
เศรษฐกิจทางอินเทอร์เน็ต การรักษาพยาบาล ประวัติศาสตร์ การเมือง กิจกรรมทางศิลปะ เทคโนโลยี และหลักฮวงจุ้ย

3.จุดประสงค์:
เสริมทักษะทางด้านการพูด การใช้ภาษาเขียน และการฝึกฝนในบทความ สามารถเรียนรู้การอธิบายโดยใช้เหตุผล หรือการชี้แจง หรือพิสูจน์อย่างเป็นระบบ สรุปรวมยอดความคิดของตนเอง สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เคยเรียน หรือทำงานมา ข้อดีและข้อเสีย ของวิธีการซื้อสินค้าแบบต่างๆ ปรึกษาสนทนากับแพทย์เกี่ยวกับวิธีการรักษา การบรรยายเหตุการณ์เรื่องราวความเป็นมาในเหตุการณ์นั้นๆ โดยละเอียดได้ การแสดงออกถึงความคิดหรือจุดยืนที่ตรงกันข้ามกับคนอื่นได้ สามารถเน้นย้ำ ยกตัวอย่างนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้า โดยใช้ความคิดที่แตกต่างมาตอบโตความคิดหรือจุดยืนของคนอื่นได้

ตำรา:
A Course in Contemporary Chinese Book3 L1-8& Book4 L1-L4

1.ภาษาจีนระดับกลาง 3:
เคยเรียน ภาษาจีนระดับกลาง 2 มาแล้วหรือมีชั่วโมงการเรียน 750-900 ชั่วโมงมาแล้วหรือมากกว่า จำนวนคำศัพท์สะสมที่รู้จักประมาณ 2600 คำ

2.เนื้อหาของวิชาเรียน:
เศรษฐกิจ ภัยพิบัติธรรมชาติ ชีวิตใจมหาวิทยาลัยปรากฏการณ์ในสังคม ประวัติศาสตร์ การหางาน โครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง และการเมือง เป็นต้น

3.จุดประสงค์:
ในชั้นเรียนนี้จะเน้นการสนทนาขนาดยาวและบทความ สองอย่างนี้เป็นหลัก และขยายผลการสนทนาออกไปในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนสามารถสนทนาการวางแผนชีวิตในอนาคต และชีวิตนักศึกษาในปัจจุบันได้ ทัศนคติโบราณกับทัศนคติสมัยใหม่ที่แตกต่างกันอย่างไร? เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์นั้นๆ ประวัติการศึกษาส่วนตัว เข้าใจในความหลากหลายของภาษาวัฒนธรรมและชนเผ่าในสังคมไต้หวัน สามารถนำเสนอความคิดที่มีต่อการเมือง สามารถเสนอความคิดของตนเอง อีกทั้งยังสามารถโน้มน้าวผู้อื่นดีกด้วย

ตำรา:
A Course in Contemporary Chinese Book5 L5-12

1.ระดับความสามารถ:
เคยเรียน ภาษาจีนระดับกลาง 3 มาแล้ว หรือมีชั่วโมงการเรียน900-1080 ชั่วโมง มาแล้วหรือมากกว่า จำนวนคำศัพท์สะสมที่รู้จักประมาณ 3000 คำ

2.เนื้อหาของวิชาเรียน:
แนะนำวัฒนธรรมเทศกาลจีนในระดับลึก วัฒนธรรมการเรียนรู้ในการศึกษาและกับวางแผนการท่องเที่ยยว การสันทนากับการกีฬา และสนทนาแนวโน้มความเป็นไปของมัน กิจกรรมนันทนาการ การโฆษณาหรรษา ปัญหาสังคมค่านิยมในด้านต่างๆ กับปัญหาสิ่งแวดล้อม

3.จุดประสงค์:

ผู้เรียนควรจะมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสนทนาโต้ตอบ ทำรายงาน อภิปราย และเขียนบทความได้ พัฒนาการแสดงความไม่พอใจ เหน็บแนม การขออภัย การตักเตือน การขอร้อง เสียใจ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจ อีกทั้งยังสามารถใช้คำเปรียบเปรยที่เป็นนามธรรมได้อีกด้วย


ตำรา:
A Course in Contemporary Chinese Book5 L5-12

1.ระดับความสามารถ:
เคยเรียน ภาษาจีนระดับสูง1 มาแล้ว หรือมีชั่วโมงการเรียน1050-1260 ชั่วโมง มาแล้วหรือมากกว่า จำนวนคำศัพท์สะสมที่รู้จักประมาณ 4000 คำ

2.เนื้อหาของวิชาเรียน:
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับหัวข้อของเรื่องสุขภาพ วัฒนธรรมการกินการดื่ม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีตลาดการบริโภค ความแตกต่างของ นิสัยคนแต่ละคน รวมทั้งการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง เป็นต้น

3.จุดประสงค์:
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างราบรื่น และคล่องแคล่ว โดยไม่เกิดความผิดพลาดการใช้คำผิดจนมากเกินไป สำหรับการติดต่อสื่อสาร คบค้าสมาคม งานวิชากรและจุดมุ่งหมายที่บ่งชี้เฉพาะในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง มีความยืดหยุ่น ทั้งนี้ล้วนสามารถใช้ภาษาหรือคำศัพท์ที่เหมาะเจาะถูกต้อง สามารถเขียนบทความหรือเรียงความที่มีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนได้อย่างละเอียด(โครงสร้างถูกต้องสมบูรณ์ แบบฟอร์มกับความเกี่ยวโยงมีความชัดเจน)

ตำรา:
A Course in Contemporary Chinese Book6 L1-10